ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

เปิดการสอนประเภท  สามัญศึกษา

ระดับ  ก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้นเรียนที่เปิดสอน  เตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

จัดการเรียนการสอนในลักษณะทั่วไป

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙ ซอย  ปรีดีพนมยงค์ ๒๖ ถนน  สุขุมวิท ๗๑ แขวง คลองตันเหนือ เขต   วัฒนา  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์ ๐-๒๓๘๑-๗๑๑๑ ต่อ ๑๐๑ , ๑๐๒  โทรสาร   ๐-๒๓๙๖-๕๒๕๔

E-mail:  shp.ac.th@gmail.com URL: http://www.shp.ac.th 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ตราของโรงเรียน  ตราของโรงเรียนมีรูปพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนและเป็นแบบอย่างแห่งความรัก ที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์

สีประจำโรงเรียน  สีขาว – แดง  เป็นสีประจำโรงเรียนที่เตือนให้ชาวพระหฤทัยทุกคน ให้ความรักต่อ

เพื่อนมนุษย์ เช่นเดียวกับพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

   สีขาว หมายถึง จิตใจที่บริสุทธิ์ คิดดี มีเมตตา ให้อภัย และปรารถนาดีต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจเสมอ 
   สีแดง หมายถึง  ความรัก ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เด่นชัดของพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นประดู่

เอกลักษณ์โรงเรียน     ภาษาและเทคโนโลยี (Language and Teachnology)

อัตลักษณ์ของโรงเรียน รัก สุภาพ ซื่อสัตย์ เมตตา (Love Humble Honest Merciful)

ปรัชญาของโรงเรียน    ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก เทิดคุณธรรม (Honest Merciful Academic Excellence Love Morality)

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเครือคณะพระหฤทัย

  ใบไม้สีเขียว  หมายถึง  บุคคล  กิ่งไม้  หมายถึง  สังคม  ซึ่งต้องพึ่งพากันและกันโดยสมาชิกของสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีชีวิตชีวา  ด้วยความเอื้ออาทรและดำรงชีวิตอย่างสันติสุขวงกลม  หมายถึง บุคลากรทุกคน มีความเป็นหนึ่ง เดียวกัน

  สรุปได้ว่า  สัญลักษณ์  H   ในวงกลมเป็นศูนย์รวมของโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ซึ่งทุกคนมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในสังคม

ค่านิยม 8 Hs โรงเรียนในเครือพระหฤทัย

    เป็นค่านิยม 8 Hs ของโรงเรียนในเครือคณะภคิณีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ซึ่งมีความหมายบ่งบอกคุณธรรม เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนได้ยึดคุณธรรม เหล่านี้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

มาจากคำว่า  Heart  หมายถึง ความรัก

มาจากคำว่า  Holy  หมายถึง มีกาย วาจา ใจ ที่บริสุทธิ์ มีความเชื่อและความศรัทธาต่อพระเจ้าและศาสนาที่นับถือ

มาจากคำว่า  Honest  หมายถึง ความซื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

มาจากคำว่า  Honor  หมายถึง ความเคารพ ในเกียรติศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น

มาจากคำว่า  Humble  หมายถึง ความสุภาพ อ่อนน้อม  ยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีสติและด้วยจิตใจที่สงบ

มาจากคำว่า  Home  หมายถึง ความรักฉันพี่น้อง ความเป็นครอบครัว ความเป็นหนึ่งเดียวกัน

มาจากคำว่า  Hospitality  หมายถึง การมีท่าทีเปิดรับทุกคนด้วยใจกว้าง

มาจากคำว่า  Hope  หมายถึงความหวัง ความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและให้กำลังใจแก่ผู้อื่น

Top