โรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัย ฯ

  1. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์


2. โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง


3. โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี


4. โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก


5. โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์


Top