หลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอน

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวน ๓ มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจำนวน  ๓  มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

                  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                  ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น  ผู้เรียนเป็นสำคัญ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  แห่งประเทศไทย

MY FIRST ENGLISH  ADVENTURE

ส่งเสริมทางดนตรี

ห้องเพลิน

Active Learning

MFEA (My First English Adventure)

ภาษาจีน

Intensive English

Math and Science (สถาบัน MAKE A WIT)

Science (สถาบัน MAD SCIENCE)

ส่งเสริมทางดนตรี

             โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2560 บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กแต่ละคน ผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติ เพื่อให้มีทักษะในการดำรงชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตและมีพัฒนาการที่ดีมุ่งสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และยังจัดบูรณาการเสริมวิชาพิเศษที่นอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรปกติ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

หลักสูตร ระดับชั้นปฐมวัย 
***********
    เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น โดยครูผู้สอนชาวต่างชาติที่เป็น Native Speaker ควบคู่กับครูผู้สอนชาวไทย มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง โดยมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และคุณธรรม-จริยธรรม นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมทักษะที่เหมาะกับวัยของเด็ก เช่น ภาษาจีน การค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ และดนตรี
   
หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
************
     เป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเสริมทักษะความเข้มข้นทางด้านภาษาอังกฤษ มีการบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติในรายวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านทางกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาจีน และได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ จินตคณิต (Math Solving)  คอมพิวเตอร์ ดนตรี และว่ายน้ำ
 
หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
************
          จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเสริมทักษะความเข้มข้นทางด้านภาษาภาษาอังกฤษ โดยครู ต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาจีน และได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และดนตรี
 
Top