เกี่ยวกับโรงเรียน


โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
Sacred Heart Pattanaves School
ปรัชญาโรงเรียน: ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม
Philosophy: Honesty, Mercy, Intelligence,Love, and Morality.
 
 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์  เป็นโรงเรียนคาทอลิก และเป็น หนึ่งในสมาชิกในเครือโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนใน ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยเหตุที่เป็น โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะสร้างความ แข็งแกร่งทางวิชาการให้นักเรียนมีความรอบรู้เท่าทันวิทยาการสมัย ใหม่ ได้จัดส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยเข้าร่วมโครงการ บ้านวิทยาศาสตร์น้อยจากประเทศเยอรมันร่วมกับ (สสวท.) การเรียนรู้แบบโครงงาน และได้วางพื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยครูชาวต่างชาติ เพื่อเป็นพื้นฐาน การพัฒนาสู่อาเซียน ขณะเดียวกันได้ส่งเสริมด้านสุนทรียภาพของ นักเรียน ด้านศิลป์ ดนตรีไทย-สากล นาฎศิลป์ เทควันโด และ อนุรักษ์ความเป็นไทย ด้วยกริยามารยาทที่งดงาม พร้อมทั้งสร้าง สุขภาพพลานามัยด้านร่างกายด้วยกิจกรรมพลศึกษาและการว่ายน้ำ ตลอกจนการแสดงออกตามความสามารถต่างๆ ในงานชมรม   
Phraharuthai Pattanaves School  is the catholic school under the Office of the Private Education Commission and a member of Sacred Heart Convent School, Bangkok. It offers an education for boys and girls aged between 2 and 15 : Pre-kindergarten to Matayom 3. The school participates a science project-base-learning for primary aged group supported by the joint corporation of IPST and Germany. The learning programmes continually develop students to be completed with technology and academic intensity, foreign languages (English and Mandarin) are instructed by native speakers. In addition, students can join other activities such as Thai and international music, art, sports, Taekwondo, Swimming and personal interests in the school’s clubs.
จุดเน้นด้านคุณธรรม ในฐานะที่เป็นโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนจึงได้ใช้กระบวนการบูรณาการจริยธรรมในกระบวนการเรียนการสอน มุ่งมั่นพยายาม อย่างจริงจังในการอบรมนักเรียนให้มีความสำนึกในความเป็นไทย มีมโนธรรมที่แข็งแกร่งด้วยความรักและเอื้ออาทร ตามปรัชญา ของโรงเรียนที่ว่า”ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม” และ อยู่อย่างพอเพียง ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี จัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างหลากหลาย เช่น ค่ายจริยธรรม โครงการ จิตอาสา โครงการเยี่ยมบ้านคนสูงอายุ คนพิการ คนยากจน ตามโรงพยาบาลและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อ ให้ความรักและเมตตาได้ค่อยๆ ซึมซับ ในการเจริญชีวิตของนักเรียน ไปจนตลอดชีวิต
Ethic pursuanceThe school commits to intigrate ethic,morality, love, and generosity in the learning and teaching process, as well as cares for Thai traditions which follow the school philosophy,“Honesty, Mercy, Intelligence, Love, and Morality” and also the philosophy of sufficient economy. The campus develops good environment of ethic activities, such as Ethic camp, volunteer spirit project; elderly home visit, disabilities home visit, underprivileged people in the hospital.
แหล่งเรียนรู้โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ ประกอบด้วยอาคารเรียน ขนาดใหญ่ 2 อาคาร ห้องเรียนเป็นห้องเรียนปรับอากาศทุกระดับชั้น ห้องประกอบการ อาทิ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีสากล ห้องศิลปะ ห้องนาฏศิลป์ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด สระว่ายน้ำ เป็นต้น
FacilitiesThe campus encompasses 2 buildings and the classrooms are equipped with air conditioners. There are computer labs, music rooms, performing art rooms, science laboratories library, and swimming pool.
เกียรติประวัติและความดีเด่นรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2541 รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนเอกชนรางวัลชนะเลิศโรงเรียนจัดการศึกษาดีเด่น จากนิตยสารผู้นำการตลาดรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทนักเรียน จากคณะภคินีพระหฤทัยของ พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯรางวัลชนะเลิศประกวดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนดีเด่นรางวัลโรงเรียนที่มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น จากกระทรวงวัฒนธรรมรางวัลโรงเรียนเป็นสถานศึกษาเข้มแข็งปลอดยาเสพติด จากผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กรุงเทพมหานครรางวัลชนะเลิศ 3D ANIMATION ผลงานนำเสนอทางทีวีต่างๆ อาทิ สถานีโทรทัศน์ BRIGHT TV, SPRING NEWS, THAI TPBS, NATION TV, TNN NEWS,โมเดิร์นไนน์ รายการ @ MCOT DOTNET,รายการช่อง7 และช่อง 5 เป็นต้น
Top